Doposażenie z programu FLOREK 2022

W ramach  konkursu „FLOREK – edycja 2022” nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie  „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki
w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 10 650,00 zł.

Jednostka OSP otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 10 500,00 zł.

Zadanie polegało na zakupie 3 kompletów ubrań specjalnych oraz 3 par butów specjalnych Z jego efektów  skorzysta 3 842 osób.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku

NFOŚiGW