Dotacja z programu FLOREK 2020

„Doposażenie jednostki OSP Parchowo w sprzęt zapewniający sprawną pomoc podczas prowadzonych akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń

Nasza jednostka w czerwcu br. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „FLOREK – wsparcie dla OSP” https://wfos.gdansk.pl/ .Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zakwalifikowany do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 10 080,00 złotych.

Zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Parchowo w sprzęt zapewniający sprawną pomoc podczas prowadzonych akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń” jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku, w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Jako jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jesteśmy dysponowani do szeregu różnorodnych zdarzeń, dlatego też aby zapewnić sprawną pomoc poszkodowanym złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku  o dofinansowanie sprzętu, który usprawni prowadzenie naszych działań, a także zwiększy komfort i bezpieczeństwo naszej pracy, co niewątpliwie przełoży się na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Doposażenie we wnioskowany sprzęt poprawi sprawność i działanie operacyjne naszej jednostki, podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Dzięki środkom dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 10 080,00 zł (koszt kwalifikowany zadania) udało nam się doposażyć w następujący sprzęt:

  • detektor prądu przemiennego HOT STICK
  • spalinowy opryskiwacz plecakowy STIHL SR 430
  • 4 latarki kątowe INTRANT XPR 5568 RX
  • prądownicę wodną TURBOMASTER AWG
  • sprzęt do oznakowania terenu akcji

Efektem ekologicznym objęliśmy mieszkańców naszej gminy 3870 osób, a w szczególności mieszkańców naszej miejscowości – 1 800 osób. Nasza jednostka swoim obszarem oddziaływania obejmuje całą Gminę Parchowo, a w szczególności miejscowość Parchowo i najbliższą okolicę. Jednak w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na terenie powiatu bytowskiego jesteśmy dysponowani poza teren naszej gminy.