Nowa Ustawa o OSP

Uwaga!
Od 1 stycznia 2022 r. weszła w życie Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Najważniejsze rozwiązania

 • Wprowadzone zostało świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. – Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, po osiągnięciu przez mężczyznę 65. roku życia, a przez kobietę 60. roku życia.
  – Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa, nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.
 • Wprowadzona została legitymacja strażaka ochotnika, które umożliwiała będzie korzystanie ze zniżek.
 • Szczególnie zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP mogą zostać honorowani odznaczeniem – Krzyżem św. Floriana, nadawanym przez Prezydenta RP.
 • Strażacy OSP, w tym członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki, mogą także otrzymać specjalne wyróżnienie nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.
 • Uregulowane zostały kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.
  – Stosowne świadczenia będzie mógł również otrzymać strażak ratownik OSP, gdy dozna uszczerbku na zdrowiu lub poniesie szkodę w mieniu w drodze do siedziby OSP, po zaalarmowaniu przez stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej.
  – Strażak ratownik OSP, który został zadysponowany przez PSP do działań ratowniczych lub akcji ratowniczych dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku – za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów – będzie mógł wnioskować o rekompensatę pieniężną.
 • Na wniosek zarządu OSP gmina bezpłatnie może prowadzić ewidencję majątku, księgowość oraz rachunkowość Ochotniczej Straży Pożarnej (po ukazaniu się stosownych rozporządzeń).

Jednocześnie informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego będzie możliwe dopiero po jego opracowaniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

>>>POBIERZ<<< USTAWA O OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH z dn. 17.12.2021r.