Protokół z rozliczenia przetargu

Protokół do pobrania w pdf. >>> pobierz <<<

I. Tytuł zadania: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

II. Syntetyczny opis zadania: Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie została założona w 1927 roku. Od 2007 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W 2011 r. została powołana Jednostką Operacyjno Techniczną -II kategorii. Jest to jednostka, która prężnie się rozwija. W swoich strukturach skupia 46 strażaków, którzy bezinteresownie służą społeczności lokalnej. Obecnie jednostka OSP Parchowo dysponuje dwoma samochodami: średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym GBA 2/16 Star Man oraz lekkim samochodem ratownictwa technicznego SLRt Ford Transit. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego umożliwi jednostce jeszcze efektywniejsze działanie oraz zapewni podniesienie poziomu gotowości operacyjnej. Jednostka OSP Parchowo jest głównym fundamentem ochrony przeciwpożarowej w Gminie Parchowo. Strażacy z tej jednostki biorą udział w większości działań ratowniczych na terenie Gminy. W sierpniu ubiegłego roku przez Gminę Parchowo przeszła nawałnica, która spowodowała ogromne zniszczenia w mieniu prywatnym oraz gminnym. Ten kataklizm wywołał wielkie straty także w środowisku naturalnym. Strażacy z jednostki OSP Parchowo wyjeżdżali do akcji uprzątania jego skutków 38 razy, przepracowując łącznie 785 godzin. Strażacy z wielkim zaangażowaniem pomagali mieszkańcom po przejściu nawałnicy. Ich postawa, poświęcenie i wytężona praca dodawały otuchy poszkodowanym. Gmina Parchowo jest obszarem atrakcyjnym turystycznie. Duża liczba jezior i znaczny stopień zalesienia Gminy ściągają rzesze turystów. Gmina Parchowo realizuje szereg działań w ramach ochrony środowiska.

III. Opis osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego: Efekt rzeczowy: zakupiony został fabrycznie nowy samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×4 – VOLVO FLD3C FL. Samochód trafił do jednostki OSP Parchowo w dniu 29.12.2018 r. Efekt ekologiczny: 3847 osób z Gminy Parchowo zostało objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa. W dniu 9 stycznia 2019 r. samochód został wprowadzony do podziału bojowego jednostki.

IV. Informacja o warunkach uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW: Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego Volvo FLD3C FL został współfinansowany ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.” Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. W ramach zawartej w dniu 5.09.2018 r. umowy dotacji nr WFOŚ/D/297A/147/2018 pomiędzy OSP Parchowo, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, została udzielona dotacja w kwocie: 180 000,00 złotych: w tym ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW – 156 600,00 złotych, ze środków WFOŚ – 23 400,00 złotych. Całkowity koszt zadania: 814 875,00 zł

V. Zakupu samochodu specjalnego pożarniczego Volvo FLD3C FL dokonano z następujących środków finansowych:
• dotacja Gminy Parchowo – 405 000,00 zł
• dotacja Powiatu Bytowskiego – 50 000,00 zł
• dotacja KSRG – 150 000,00 zł
• środki własne – 29 875,00 zł